Προθήκη – Γλίστρα – Για πάνω στην Βιτρίνα | VTP02-50